1. Az adatkezelőszemélye és elérhetőségei

A jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek és a hozzájuk kapcsolódó személyek (a továbbiakban együtt: ügyfél vagy ügyfelek) személyes adatai tekintetében adatkezelőnek a Vauver Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113., BÜK nyilvántartási szám: 2138,a. továbbiakban Iroda) tekintendő.

2. Az adatkezelés alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.),
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)

3. Meghatározások

 • adatkezelő: adatkezelő: jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az Iroda, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet, különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • ügyfél: az Iroda szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve azok, akik az Irodával megbízási szerződést kötnek.

4. Az adatkezelés elvei

Az Iroda megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat kapcsán

 • az adatokat jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célszerűség);
 • az adatkezelés céljai szempontjából az adatgyűjtés a szükségesre korlátozódjon (adattakarékosság);
 • az adatokat naprakészen tartsa és a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság);
 • az adatokat olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • az adatokat oly módon kezelje, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

5. Az Iroda által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Iroda a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli az ügyfelekről:

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

Személyes adat

Adatkezelési cél

név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím, telefonszám

Az ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok

érdeklődés tárgya

Az ügyfél saját közlése alapján, igényeinek megfelelő kiszolgálása érdekében

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez

az ügyfél által megjelölt időtartam, vagy hozzájárulása visszavonása

II. egyedi ajánlatkérés

Személyes adat

Adatkezelési cél

név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím, telefonszám

Az ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok

érdeklődés tárgya

Az ügyfél saját közlése alapján, igényeinek megfelelő kiszolgálása érdekében

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez

az ügyfél által megjelölt időtartam, vagy hozzájárulása visszavonása

III. ügyvédi megbízási szerződés megkötése és teljesítése

Személyes adat

Adatkezelési cél

név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím, telefonszám

Az ügyféllel történő kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges adatok

a megbízás tárgyával összefüggő adatok, személyes adatok különleges kategóriái (pl.: érintett ingatlan adatai, családi állapot, személyes körülmények)

A megbízás ellátásához szükséges adatok és körülmények

a Pmt. és az Ütv. által meghatározott, kötelezően nyilvántartandó adatok (természetes személyazonosító adatok, igazolványmásolatok, kiemelt közszereplői minőségre vonatkozó adatok, tényleges tulajdonosok természetes személyazonosító adatai stb.)

Jogszabály kötelező előírása folytán nyilvántartandó adatok

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Szerződés teljesítése

Pmt. és az Ütv. kötelező előírásai

a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő),

nem selejtezhető okiratok esetében a megőrzési idő korlátlan,

a Pmt. és az Ütv. alapján gyűjtött adatok esetében a megbízás megszűnésétől számított 8 év, amely jogszabály által meghatározott, kivételes esetben meghosszabbodhat.

6. A személyes adatok címzettjei

Az Iroda a következő harmadik fél adatkezelőkkel oszt meg ügyfélhez kapcsolódó személyes adatokat:

 • az Iroda vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel;
 • a megbízási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (ellenérdekű fél, hatóságok, bíróságok, szakértők, az ügyfél vagy általunk bevont jogi vagy egyéb szolgáltatók, közjegyzők);
 • felügyeleti hatósággal és más hatóságokkal, egyéb szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az Iroda által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról) a privacy@vauver.com címen.

7. Az ügyfél jogai

a) Hozzáféréshez való jog
Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Iroda adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Iroda a törvény által meghatározott keretek között köteles tájékoztatást adni. Amennyiben az Iroda nem közvetlenül az érintettől kapja meg annak személyes adatait, vélelmezi, hogy az adatközlő jogosult volt azok átadására. Az Iroda a kérelmező ügyfél kérésére a kezelt adatokról – ésszerű díj ellenében – másolatot biztosít.

b) Helyesbítéshez való jog
Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. Az Iroda az ügyfél kérése alapján a törvény keretei között eljárva megfelelően javítja vagy kiegészíti a személyes adatokat. Az Iroda az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

c) Törléshez való jog
Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlését kérni.

Az Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben az ügyfél az Iroda által kezelt személyes adatok törlését kéri, és

 • a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Iroda a személyes adatokat kezeli,
 • az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére,
 • az adatkezelés az Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Iroda kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

d) Adatkezelés korlátozása
Az ügyfél a törvény keretei között kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ez a jog nem terjed ki az anonim adatokra és a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

 • az Irodának már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Iroda jogos érdekei céljából, és az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Iroda általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

e) Adathordozáshoz való jog
Az ügyfél jogosult a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

f) Ügyintézési határidők
Az Iroda az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

Adatgyűjtéskor, illetve 30 napon belül

Hozzáféréshez való jog

30 napon belül

Helyesbítéshez való jog

30 napon belül

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 10 napon belül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 10 napon belül

Adathordozhatósághoz való jog

30 napon belül

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

g) Panasz
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az ügyfél jogosult közvetlenül egyeztetést kezdeményezni az adatkezelővel. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, vagy azt az érintett nem kívánja igénybe venni, bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
telefon: +36 1 391 1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: www.naih.hu

Az Iroda fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa, melyről a vonatkozó jogszabályok szerint ügyfeleit tájékoztatja.